Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Σεφτέ με Τζαννή το Μοσχάτο!

Εντυπωσιακή έναρξη των μεταγραφικών του κινήσεων πραγματοποίησε το Μοσχάτο που με το… καλημέρα δείχνει τις προθέσεις του (πρωταγωνιστικοί στόχοι), μιας και ενέταξε στο δυναμικό του έναν πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, όπως είναι ο Δημήτρης Τζαννής.
Ο πρώην άσος του Σαρωνικού είναι 21 ετών και μπορεί να παίξει με ιδιαίτερη άνεση και εξίσου αποτελεσματικά σε τουλάχιστον 3 θέσεις (στόπερ, δεξί μπάκ και αμυντικό χάφ).

Από κει και πέρα οι ιθύνοντες του Μοσχάτου συνεχίζουν τις ανανεώσεις με τα παιδιά που πλαισίωσαν το περσινό ρόστερ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι τέσσερις αρχηγοί της επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου θα είναι οι Καράμπελας, Γραμματικός, Λεβαν Λαλιάνι και Πολυμερος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου - Ταύρου- Τετάρτη, 11 Ιουλίου - Ώρα: 18.30, Πολιτιστικό Κέντρο
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                       Mοσχάτο   6  / 7 /2012

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου
Τ.Κ. 183.45                                                                                           Προς :
Τηλ. Κέντρο : 213-2019600,                                                               τον κ. ∆ήµαρχο &
Fax: 210-9416154                                                                                 τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους
Πληροφορίες : κ. Καραγιάννη                                                          ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου
ΚΟΙΝ.:
Φορείς & ∆ηµότες
23η    ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ                                                        ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου

Αριθµ. Πρωτ.: 18939

Καλείσθε στην τακτική  συνεδρίαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου (Κων/πόλεως & Σολωµού) στις   11 Ιουλίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 µε τα εξής θέµατα:
1.    Πρόταση για την µη διακοπή ηλεκτροδότησης στους οικονοµικά ασθενέστερους πολίτες του ∆ήµου Μοσχάτου- Ταύρου.
2.    Τροποποίηση και συµπλήρωση της 308/15-12-2011 κανονιστικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικής µε την λειτουργία, αδειοδότηση κ.λπ., του υπαιθρίου εµπορίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3377/2005.
3.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3255/3.2.2012 αιτήσεως της εταιρείας υπό την επωνυµία ΄΄ΑΦΟΙ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ο.Ε.΄΄
4.    Έγκριση της υπ΄αριθµ. 51/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στον «Έλεγχο απολογισµού οικ. Έτους 2011
∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου και σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο»
5.    Τροποποίηση – Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012.
6.    Λήψη απόφασης για την κατανοµή υπολοίπου ΣΑΤΑ.
7.    Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών µε σκοπό την επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος για την διαχείριση των οικονοµικών συναλλαγών του ∆ήµου.
8.    Λήψη απόφασης έγκρισης έκθεσης πεπραγµένων διαχείρισης χρήσεως 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μοσχάτου
– Ταύρου.
9.    Λήψη  απόφασης  έγκρισης  ισολογισµού  και  των  οικονοµικών  καταστάσεων  χρήσης  2011  της  Κοινωφελούς
Επιχείρησης Μοσχάτου – Ταύρου.
10.  Λήψη απόφασης για επιστροφή χρηµάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων.
11.  Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  χορήγησης  άδειας  τεχνικών  ψυχαγωγικών  παιγνίων  στο  καφενείο  στην  οδό  Π.
Τσαλδάρη 65 στον Ταύρο του κ. ΓΙ∆ΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
12.  Τροποποίηση  της    υπ΄  αριθµ.  148/2012  απόφαση  ∆.Σ.  που  αφορά  στη  συγκρότηση  επιτροπών  διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών.
13.  Τροποποίηση της   υπ΄ αριθµ. 149/2012 απόφαση ∆.Σ. που αφορά στην συγκρότηση Επιτροπών α) διενέργειας
διαγωνισµών προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ β) αξιολόγησης των αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απ΄ ευθείας ανάθεσης των προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ  έτους 2012.
14.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής που ορίσθηκε µε την υπ΄αριθµ.
143/16-6-2011 απόφαση του ∆.Σ., για τον καθορισµό και την χορήγηση θέσεων στάθµευσης ΑΜΕΑ.
15.  Έγκριση  της  υπ΄αριθµ.  6/2012  απόφασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  που  αφορά  την  Ετήσια  Έκθεση
Πεπραγµένων της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
16.  Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης , του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ».
17.  Λήψη απόφασης για την οικονοµική ενίσχυση απόρων.
18.  Λήψη  απόφασης  για  κατάληψη  χώρου  στην  πλατεία  Μεταµόρφωσης  του  Σωτήρος  µε  τραπεζοκαθίσµατα  για λογαριασµό του καταστήµατος CENTRAL.
19.  Έγκριση της υπ΄αριθµ.11/29.3.2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
20.  Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου σε Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την ονοµασία ΞΥΠΕΤΗ και τον διακριτικό τίτλο «Α.Σ. ΞΥΠΕΤΗ» για υποβολή πρότασης υλοποίησης ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, του Άξονα Προτεραιότητας 8
«∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Εισηγήσεις θεµάτων µπορείτε να βρείτε στην επίσηµη σελίδα του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου (http://www.dimosmoschatou-tavrou.gr) στο αριστερό µενού (Εισηγήσεις Θεµάτων -> ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μοσχάτου – Ταύρου).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:

Γενικό Γραµµατέα                                                                                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων
Νοµικούς Συµβούλους
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣhttp://www.dimosmoschatou-tavrou.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=201

ΣΙΝΕ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟ 30/6/7 ΕΩΣ 29/8/2012Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 2, Ταύρος
(Πάρκο Ηρώων Ενόπλων Δυνάμεων)
τηλ. 210 3459531-Δωρεάν Πάρκινγκ

Ταινίες Α΄προβολής: 5 €

παιδικό: 3 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟ 30/6/7 ΕΩΣ 29/8/2012Πέμπτη 5/7,
21.00: ΣΚΥΛΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ / 23.00: ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ
Παρασκευή 6/7-Κυριακή 8/7, 21.00 & 23.00: ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ
Δευτέρα 9/7-Τετάρτη 11/7, 21.00: ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ / 23.00: ΤΟ ΚΟΡΑΚΙhttp://www.dimosmoschatou-tavrou.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=201

Λέσβος: Τυφλός μαθητής αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις

Μια θέση στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διεκδικεί ο Στρατής Εγγλέζος από το Λύκειο Παμφίλων, που έγραψε 20 σε όλα τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Αν και τυφλός, ο Στρατής υποστηρίζει ότι δεν αντιμετώπισε δυσκολίες. Ήταν πάντα μαθητής του «άριστα», πετυχαίνοντας βαθμολογίες πάνω από το 19, και όλη τη χρονιά αφιέρωσε πολλές ώρες για μελέτη και προετοιμασία.


Ο δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστου Κορδώνη, υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Στρατή Εγγλέζο, τον οποίο συνεχάρη θερμά για τη σπουδαία αριστεία του, αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου Παμφίλων.περισσότερα στο

http://www.skai.gr/news/greece/article/207553/lesvos-tuflos-mathitis-aristeuse-stis-panelladikes-exetaseis/?utm_source=rss_news_top&utm_campaign=skai200905190000&utm_medium=rss

Στο χορό των κινητοποιήσεων οι εργαζόμενοι στον ΗΣΑΠ

Αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις φέρονται οι εργαζόμενοι στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στο ταμείο τους, καθώς, από την ημέρα που εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ, είναι, όπως υποστηρίζουν, σχεδόν ανασφάλιστοι.

Οι εργαζόμενοι εξήγγειλαν ήδη προειδοποιητική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα, την προσεχή Πέμπτη, 12 του μήνα και απειλούν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, αν δεν βρεθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ταμείο τους.


Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων, οι συνθήκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, έχουν υποβαθμιστεί τραγικά και έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο, με αποτέλεσμα περίπου 8.000 ασφαλισμένοι του Ταμείου και ιδιαίτερα άτομα μεγάλης ηλικίας, χαμηλοσυνταξιούχοι με σοβαρά προβλήματα υγείας να ταλαιπωρούνται και σε πολλές περιπτώσεις η υγεία τους να επιδεινώνεται.

Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων η Εθνική Μπάσκετ

Ηττήθηκε με 80-79 από τη Νιγηρία

Πολύ δύσκολος αντίπαλος αποδείχτηκε η Νιγηρία που πέτυχε την έκπληξη και έθεσε την Εθνική Ανδρών εκτός Ολυμπιακών Αγώνων.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο είχε προηγηθεί ακόμη και με +12 πόντους (42-30), πλήρωσε λάθη και έλλειψη συγκέντρωσης στον αποψινό προημιτελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά και με το τελικό 80-79 τύπωσε εισιτήριο, όχι για Λονδίνο, αλλά για Αθήνα. 
 

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά θέλει η Εθνική

Παίζει απόψε με τη Νιγηρία

Την ευκαιρία να περάσει-και μάλιστα εύκολα-στα ημιτελικά του Προολυμπιακού Τουρνουά και να βρεθεί μία ανάσα από την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου έχει η Εθνική, η οποία αντιμετωπίζει απόψε στις 21:00 (ΕΤ3 και live από το www.sport-fm.gr) τη Νιγηρία.

Το όνομα του αντιπάλου δεν φοβίζει τόσο, όσο το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους για την ελληνική ομάδα, αφού σε περίπτωση ήττας όλα τελειώνουν και η συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες για τρίτη συνεχή διοργάνωση θα γίνει όνειρο θερινής νυκτός. Αντιθέτως, ενδεχόμενη νίκη θα σημαίνει πως η «επίσημη αγαπημένη» θα έχει δύο ευκαιρίες για να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο. Είτε μέσω του ημιτελικού του Σαββάτου απέναντι στο νικητή του Ρωσία-Ανγκόλα, είτε-εφόσον χάσει στον ημιτελικό-στον μικρό τελικό, όπου θα βρει στο δρόμο της μίας εκ των Λιθουανίας, ΠΓΔΜ, Δομινικανής Δημοκρατίας και Πουέρτο Ρίκο.


περισσότερα στο
http://www.newsbeast.gr/sports/arthro/379813/niki-prokrisi-sta-imitelika-thelei-i-ethniki-/ 

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Ελευθερία Μοσχάτου:Αναγγελλία Γ. Συνέλευσης και εκλογών νέου Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Το Διοικητικό συμβούλιο του Α.Ο. Ελευθερία Μοσχάτου, καλεί τα μέλη του συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 και ώρα 18.00 στα γραφεία του συλλόγου,  στην οδό Μιαούλη 56 και Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Σε  περίπτωση έλλειψης απαρτίας θα δοθεί παράταση μίας ώρας.  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνουν αρχαιρεσίες για την  ανάδειξη του νέου Διοικητικού συμβουλίου του Α.Ο. Ελευθερία Μοσχάτου
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Χ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ         Ο Γ.Γ.     Π. ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ
 
 

Και νέα αυτοκτονία επιχειρηματία στην Καλλιθέα!

Σοκάρουν τα στοιχεία: Η 61η από την αρχή του έτους

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, επιχειρηματίας αυτοκτόνησε μέσα στο διαμέρισμα του στην οδό Δημοσθένους 77, στην Καλλιθέα.

Ο αυτόχειρας απαγχονίστηκε και τον βρήκαν νεκρό συγγενείς του ενώ αστυνομικοί της Ασφάλειας βρίσκονται στο σημείο.


Πόκειται, δυστυχώς, για την 61η αυτοκτονία για την αρχή του χρόνου.

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου:ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Κινηματογραφικές βραδιές στις πλατείες της πόλης Μεγάλη προσέλευση θεατών στους δύο δημοτικούς κινηματογράφους


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Γραφείο Τύπου: 2132019633 & 636
FAX: 2109416154
5/7/2012        Στο Δήμο μας  λειτουργούν δύο Δημοτικοί κινηματογράφοι (Σινε Κήπος στο Μοσχάτο και Σινε Μασκώτ στον Ταύρο) που ιδιαίτερα φέτος παρουσιάζουν εξαιρετική επιτυχία.: Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανά μήνα ώστε να επιλέγονται πολύ καλές ταινίες, κυρίως, πρώτης προβολής με πολύ χαμηλό εισιτήριο (5 € γενική είσοδο και 3€ παιδικό) και καλές τεχνικές προδιαγραφές στην ποιότητα της προβολής. Ο αριθμός των εισιτηρίων είναι αυξημένος σε σχέση με πέρυσι κατά 40% και οι προοπτικές φαίνονται να είναι ακόμη καλύτερες.
       
        Πέρα δε από τη λειτουργία των δύο κινηματογράφων, διοργανώνουμε παράλληλες κινηματογραφικές εκδηλώσεις στις πλατείες της πόλης μας και σε συνεργασία με χορηγούς χωρίς να επιβαρύνεται καθόλου ο Δήμος, με προβολές αξέχαστων ταινιών του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου και με ελεύθερη είσοδο. Τις προηγούμενες ημέρες διοργανώθηκαν δύο προβολές στην πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου στο Μοσχάτο ενώ τη Δευτέρα και Τρίτη 9-10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλ. Παναγίτσας στον Ταύρο θα προβληθούν οι ταινίες «Ο Θύμιος τα έκανε θάλασσα» και «Τέντυ μπόυ…αγάπη μου».

          Ο Δήμαρχος Μοσχάτου- Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου με αφορμή τις επιτυχημένες κινηματογραφικές λειτουργίες δήλωσε: ότι «Ο Δήμος μας καταφέρνει σε ένα δύσκολο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον να υλοποιεί σημαντικές εκδηλώσεις και προγράμματα το φετινό καλοκαίρι όπως: Οι «Αθλοδιακοπές» με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών Δημοτικού, το Διαδημοτικό Θεατρικό Φεστιβάλ, παιδικές εκδηλώσεις στις πλατείες σε συνεργασία με τους επαγγελματοβιοτέχνες και σημαντικές κινηματογραφικές διοργανώσεις και αφιερώματα. Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και πολιτισμού με πολύ χαμηλό κόστος με στόχο τη δημιουργικότητα του ελεύθερου χρόνου των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων».

                                             Από το Γραφείο Τύπου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Φωστήρας: Τέλος οι Λογοθέτης και Γεωργόπουλος

Βίους αντίθετους διανύουν εδώ και λίγα 24ωρα οι Αντώνης Λογοθέτης και Γιάννης Γεωργόπουλος με την ομάδα μας, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές έλυσαν την συνεργασία τους με το ιστορικό σωματείο. 

Αμφότεροι οι δύο παίκτες αποκτήθηκαν κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ωστόσο δεν κατάφεραν να πείσουν με τις ικανότητες τους το τεχνικό επιτελείο του συλλόγου. 
Το ΔΣ του Φωστήρα ευχαριστεί τους εν λόγω ποδοσφαιριστές για τη συνεργασία και τους εύχεται ό,τι καλύτερο στην συνέχεια της καριέρας τους. 

Αγιαξ Ταύρου: Ενδιαφέρον για Ατσάλη

Σε επαφή με τον Βασίλη Ατσάλη βρίσκονται το τελευταίο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι του Αγιαξ Ταύρου. 

Ο Αλέκος Ρίζος έχει εκφράσει την εκτίμησή του για τις ικανότητες του έμπειρου επιθετικού, ο οποίος δεν αποκλείεται να ντυθεί στα ερυθρόλευκα τη νέα σεζόν. 

Να θυμίσουμε ότι πέρσι ο υψηλόσωμος φορ ανήκε στα Μελίσσια, δεν κατάφερε να βοηθήσει όσο θα ήθελε την ομάδα των βορείων προαστίων λόγω ενός τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ....Κατάθεση αιτήσεων από 9 Ιουλίου 2012 έως 17 Αυγούστου 2012   
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  
             ---------------
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου                                      
Τηλ. Κέντρο : 2132019600                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                               
Οι νέες αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα κατατίθενται από 9 Ιουλίου 2012 έως 17 Αυγούστου 2012 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Κοραή 36 και Αγίου Γερασίμου ισόγειο – Μοσχάτο και Πειραιώς και Επταλόφου – Ταύρος).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα διατίθενται από το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Πειραιώς και Επταλόφου Κτίριο 1 - Ταύρος) από το γενικό πρωτόκολλο του Δήμου (Κοραή 36 και Αγίου Γερασίμου ισόγειο – Μοσχάτο) και από το Γραφείο Ενημέρωσης (Πλατεία ΗΣΑΠ - Μοσχάτο).

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ  - ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ


 
    
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Μ.Κ.Ο. ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
             ---------------
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου                                       Ημερ. : ……./……./……..
Τηλ. Κέντρο : 2132019600                                                Αρ. Πρωτ. :


ΑΙΤΗΣΗ                                                        ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ :                                                                                                       
ΟΝΟΜΑ :           
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. :                                                   
ΑΔΤ  :
ΑΦΜ. :
ΣΥΝ/ΜΕΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : Τα κάτωθι δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται για κάθε ενήλικο μέλος που διαμένει με τον/την αιτούντα
1.       Φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου
2.       Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
3.       Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο κατοικίας κ.λ.π)
4.       Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, Ε1 και Ε9  - αν ο δικαιούχος δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια ΔOY
5.       Γνωμάτευση ή πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο                                                              (για άτομα με προβλήματα υγείας)
6.       Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
7.       Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας (όπου απαιτείται)
Σε περίπτωση δημοτών οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από τον Δήμο που κατοικούν, ότι δεν εξυπηρετούνται από αντίστοιχο πρόγραμμα.
Επίσης απαιτείται  Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι δεν ωφελείται από ανάλογο πρόγραμμα.                     
   Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 http://www.dimosmoschatou-tavrou.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=201

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Γλυκός... Τελικός του N'JOY UNI-Basket στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Μοσχάτου την Πέμπτη 5/7, 20:15

Αυτό το N'JOY UNI-Basket έφτασε μέσα από την πιο τρελή πορεία από τη στιγμή της γέννησής του στον Μεγάλο Τελικό... Και όπως όλα δείχνουν και πάνω απ'όλα τα ονόματα των 2 ομάδων, μιλάμε για τον πιο γλυκό Τελικό! Shoot Merenda και Καραμέλες λοιπόν θα τα δώσουν όλα για το χρυσό μετάλλιο. Και επειδή γλυκό, χωρίς αλμυρό δεν γίνεται, η PIZZA FAN και οι διοργανωτές θα φροντίσουν για αυτό ώστε οι θεατές να φύγουν χορτάτοι!

Ανεπανάληπτοι ημιτελικοί που κρίθηκαν στα σημεία οδήγησαν τις δύο φιναλίστ στο βάθρο και τώρα το μόνο που απομένει είναι να δούμε ποιο θα είναι το χρώμα του μεταλίου που θα κατακτήσουν. Την Πέμπτη 5 Ιουλίου και ώρα 20.15 στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Μοσχάτου, Μιαούλη 60 είναι η επίσημη έναρξη της γιορτής και η πρόσκληση για το κοινό! Βεβαίως, νωρίτερα θα προηγηθεί All Star Game με τους κορυφαίους παίχτες της διοργάνωσης να λαμβάνουν μέρος, και ο Τελικός Κυπέλλου ανάμεσα σε Orlando Tragic και Gamebreakers...
Οργανωτικά, ενδεικτικά αναφέρουμε στον τελικό του N’Joy UNI-Basket 7 την παρουσία του Mike Φουντεδάκη ως παρουσιαστή, γνωστού από τις παρουσιάσεις των ομάδων μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδος και του Ολυμπιακού, των cheerleaders του Πανιωνίου, πολλών επισήμων, επαγγελματία DJ, του Γιουνιλίγκα – μασκότ της διοργάνωσης, αρκετών εκατοντάδων κόσμου που θα κατακλύσουν το γήπεδο, διαγωνισμούς καρφωμάτων, διαγωνισμούς τριπόντων κτλ.
 Αναλυτικά το πρόγραμμα:
5:40   Τελικός Κυπέλλου
7.10   All Star Game (Α μέρος)
7:40   Διαγωνισμός τριπόντων-Προκριματικά
7:50   All Star Game (Β μέρος)
8:10   Διαγωνισμός τριπόντων -Τελικός
8:20   Μεγάλος Τελικός (Α μέρος)
9:10   Διαγωνισμός καρφωμάτων
9:20   Μεγάλος Τελικός (Β μέρος)
10:10   Απονομές
Αυτόν τον Τελικό ας μην τον χάσει κανείς!

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Iδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ= ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, στις 12:00 μ. στο Radisson Blu Park Hotel, Athens (Ξενοδοχείο Παρκ) Λ. Αλεξάνδρας 10, τηλ. 210 88 94 500, Αίθουσα ΑΤΛΑΝΤΙΣ


 
 
Το Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης και η διεθνούς φήμης θεατρική ομάδα
Aquila Theatre, από τη Νέα Υόρκη,  
παρουσιάζουν τη νέα πρωτοποριακή παραγωγή
Ηρακλής (Μαινόμενος) του Ευριπίδη
 
Μιλούν: ο Peter Meineck, Ιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Aquila Theatre, η Σκηνοθέτης της παράστασης Desiree Sanchez
και μέλη της ομάδας
 
Το Aquila Theatre παρουσιάζει παράστασή του για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο ΙΜΚ στις 22, 23 και 24 Ιουλίου 2012,  στο πλαίσιο του προγράμματος: Ancient Greeks/Modern Lives. Η ομάδα έγινε γνωστή διεθνώς, κυρίως γιατί χρησιμοποιεί κλασικά κείμενα με στόχο να προκαλέσει δημόσιο διάλογο πάνω σε δύσκολα και αμφιλεγόμενα, σύγχρονα θέματα. Με την παράσταση "Ηρακλής" και τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού προβάλλει την ωμότητα του πολέμου, διαχρονικά.
Η αιώνια δυναμική της ελληνικής τραγωδίας αναδεικνύεται,  παράλληλα με το κλασικό κείμενο, μέσα από τη σκληρή πραγματικότητα και τις μαρτυρίες από εκατοντάδες βετεράνους πολέμου, που επιστρέφουν στη χώρα τους και βιώνουν έντονες  καταστάσεις μετά-τραυματικού στρες.
Γραφείο Τύπου ΙΜΚ:  Χαρά Πετρούνια
 210 52 44 648, 6972 710 991, e-mail: x-petrouyia@ath.forthnet.gr
 
* Υπάρχει διαθέσιμο parking εντός του ξενοδοχείου
 

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Κυκλοφόρησαν τα διαρκείας των πρωταθλητών

Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα (2/7) η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη σεζόν 2012-2013. Παρά το πρώιμο της εποχής, το ενδιαφέρον είναι αρκετά αυξημένο, αφού αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν να κλείσουν θέση στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν τις νέες προσπάθειες των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας. Στα 195 ευρώ το φτηνότερο και ειδική έκπτωση για όσους τα ανανεώσουν την κάρτα τους, από την Δευτέρα 16 Ιουλίου ξεκινά η διάθεση για τους νέους κατόχους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για θέσεις που δεν είχαν διατεθεί εισιτήρια την χρονιά 2011-2012, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και από σήμερα. Στη προσπάθεια της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για πιο προσιτές τιμές στα εισιτήρια διαρκείας της περιόδου 2012-2013 και λόγω και της οικονομικής κατάστασης, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέα μείωση από 10% ως 20%, σε όλες τις τιμές των εισιτηρίων. Η μείωση ισχύει για όλους τους περυσινούς κατόχους που επιθυμούν να ανανεώσουν.


Οι τιμές για τους νέους κατόχους θα παραμείνουν ίδιες. Επιπλέον, οι περυσινοί κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, με την ανανέωση του εισιτηρίου, θα παραλαμβάνουν δωρεάν το Επίσημο Winning T – Shirt του Πρωταθλητή Ελλάδας, στο μέγεθος που επιθυμούν (από το Official Olympiacos BC Store)! Οι νέοι κάτοχοι θα μπορούν επίσης να το προμηθευτούν, στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ (με έκπτωση δηλαδή 25% απο την αρχική του αξία) με την ταυτόχρονη αγορά του εισιτηρίου τους για την περίοδο 2012-2013.

περισσότερα στο

Τροποποίηση δρομολογιών της Δημοτικής Συγκοινωνίας Μοσχάτου - Ταύρου για το καλοκαίρι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ


ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΩΙΝΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΕΝΩ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.
ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΑΥΡΟ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΩΡΕΣ:
12:45, 14:15, 15:45, 17:15

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ


ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ

ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΑΥΡΟ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΩΡΕΣ:


ΠΡΩΙ:   6:45 – 8:15 – 9:45 – 11:15

ΑΠΟΓΕΥΜΑ:  12:45 – 14:15 – 15:45 – 17:15

http://www.dimosmoschatou-tavrou.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=201

Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Σταμάτης Καζατζής «Λύση ο ερασιτεχνισμός»


Στο Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής ο Φωστήρας με τη συμπαράσταση κι άλλων ομάδων θα θέσει επί τάπητος το θέμα ερασιτεχνικών τμημάτων, όπως είπε στη «SportDay», ο Σταμάτης Καζαντζής
Μονόδρομος για τη βιωσιμότητα των ομάδων είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φωστήρα, Σταμάτη Καζαντζή, η δημιουργία ερασιτεχνικών τμημάτων στη Football League 2. Παράλληλα άφησε αιχμές, προς όλους τους υπεύθυνους, για τη μη τήρηση των νόμων.

Εχετε εκφράσει μια θέση, να γίνουν οι σύλλογοι της Football League 2 ερασιτεχνικοί και όχι ΤΑΠ ή ΠΑΕ, όπως συμβαίνει τώρα. Θέλετε να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς το εννοείτε;

«Εγώ λέω να γίνει ό,τι ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο 34/79 του 2006 που έφερε ο Ορφανός, τα σωματεία που ανεβαίνουν από τη Δ' Εθνική στη Γ' έχουν το δικαίωμα να συστήσουν ερασιτεχνικό τμήμα, να γίνουν ΤΑΠ ή ΠΑΕ. Υπάρχει το ΦΕΚ, που είναι νόμος του κράτους και επιτρέπει αυτή την επιλογή, άσχετα αν δεν έχει εφαρμοστεί. Σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο πρέπει να δούμε την εφαρμογή του νόμου, ώστε οι ομάδες της κατηγορίας να μειώσουν τα έξοδά τους. Αν ισχύσει το ερασιτεχνικό τμήμα, δεν χρειάζεται να πληρώνουμε ΙΚΑ και νομίζω πως και τα έξοδα για την Εφορία θα είναι μικρότερα, καθώς δεν θα υπάρχουν τα επαγγελματικά συμβόλαια». 
 περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο
http://www.sday.gr/Football/Football-League-2/lusi.aspx

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης:ΟΠΕΡΑ- Τετάρτη 18 & Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012- Il Bacio di Leonora/Το Φιλί της Λεονόρας Βραβείο Prix BCN Culture 2010 του Yves Senn


 
Πρόταση της  L’avant-scène opéra για το 2011-12

Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία και μια τεχνογνωσία δοκιμασμένη μέσα από την υλοποίηση πολυάριθμων παραστάσεων, ο θίασος L’avant-scène opéra προτείνει μια καινούργια παράσταση όπερας: Il Bacio di Leonora /Το Φιλί της Λεονόρας σε λιμπρέτο και  μουσική  του Yves Senn.  Το έργο  θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012, στις 21:00 στο Θέατρο του Ιδρύματος Μ. Κακογιάννης.
Μια ομάδα ατόμων, ένας μικρόκοσμος - εικόνα της κοινωνίας, συγκεντρώνεται σε ένα έρημο μέρος με στόχο την αναζήτηση του Φιλιού της Λεονόρας. Η ιστορία αφηγείται την αναγκαστική συνάντηση ανθρώπων  που προέρχονται από εξαιρετικά διαφορετικούς ορίζοντες. Αξίες, αναφορές, βλέψεις, διαδρομές: Το καθένα απ' τα μέλη της ομάδας,  υπερασπίζεται έναν διαφορετικό λόγο ύπαρξης και αυτό δημιουργεί ένα ζωντανό διάλογο παθών, μίσους, εφικτών ή ανέφικτων ερώτων, πόθων, διαμάχης...
Με μια διανομή που αριθμεί  τους τριάντα ερμηνευτές (τραγουδιστές, χορωδούς, χορευτές και ηθοποιούς), μια ορχήστρα επτά μουσικών, με δέκα τεχνικούς και με την υλικοτεχνική και διοικητική υποστήριξη δέκα επιπλέον ατόμων, η L’avant-scène opéra έχει ξεκινήσει τις πρόβες της από το Νοέμβριο του 2011 στο Θέατρο του Colombier (Ελβετία), έδρα της εταιρίας.  
Το έργο Il Bacio di Leonora /Το Φιλί της Λεονόρας,  απoτυπώνει με το «διπλό», δηλαδή δίγλωσσο τίτλο την ποικιλομορφία που το διατρέχει : Ποικιλομορφία των ειδών, του ύφους, των χαρακτήρων, των γλωσσών, των συναισθημάτων…
Ο επαγγελματικός θίασος L’avant-scène opéra, με έδρα στο Colombier (καντόνι Neuchâtel, Ελβετία)  δημιουργήθηκε το 1985 από το μαέστρο και λυρικό τραγουδιστή Yves Senn. Η L’Avant-scène opéra διοργανώνει κάθε χρόνο πολλές παραστάσεις όπερας, ή παραστάσεις που συνδυάζουν μουσική, θέατρο και χορό.  Επίσης, κάθε σεζόν παρουσιάζει 3-4 νέες παραγωγές, με τη συνοδεία της Ορχήστρας της L’avant-scène opéra, καθώς και συναυλίες και ρεσιτάλ. Η Εταιρεία απαριθμεί πάνω από εκατό καλλιτέχνες και τεχνικούς.
Συχνά παρουσιάζεται στην Ελβετία και στο εξωτερικό και δίνει στους επαγγελματίες τραγουδιστές του θιάσου την ευκαιρία να ερμηνεύουν τα πιο διάσημα έργα του λυρικού ρεπερτορίου  ή σύγχρονες δημιουργίες όπως: Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Cosi fan tutte, die Zauberflöte του Mozart, Il Barbiere di Siviglia του Rossini, La Sonnambula του Bellini, La Bohème του Puccini, Mireille του Gounod, L’Enfant et les sortilèges του Ravel,… κ.α. Έχει ακόμη ανεβάσει πολυάριθμες πρωτότυπες δημιουργίες όπως το έργο Ολυμπιάδα του συνθέτη Πέτρου Γιαννίδη στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004.

Ο Yves Senn ιδρυτής της L’avant-scène opéra είναι κάτοχος τεσσάρων πανεπιστημιακών πτυχίων σε Εθνολογία, Ιστορία της Τέχνης, Δημοσιογραφία και Επιχειρηματικότητα (Βραβείο Philip Morris), και επίσης Βραβείου Δεξιοτεχνίας Λυρικού Τραγουδιού. Ο Yves Senn σπούδασε τραγούδι πλάι στους Charles Ossola και  Nicolaï Gedda  και διεύθυνση ορχήστρας πλάι στους Eric Bauer και Giuseppe Patanè .
Ως λυρικός τραγουδιστής και ως διευθυντής ορχήστρας, ο Yves Senn πρωτοεμφανίστηκε το 1980 στη  Deutsche Oper του Βερολίνου. Συνεργάστηκε με μαέστρους όπως οι Georg Solti (Simone Boccanegra του Verdi), Giuseppe Patanè (μεταξύ άλλων Tosca του Puccini, Il Barbiere di Siviglia του Rossini, Aïda του Verdi, La Bohème του Puccini), Marcello Viotti (I Puritani και Beatrice di Tenda του Bellini, Il Trittico του Puccini), Daniele Gatti (μεταξύ άλλων Rigoletto του Verdi, συναυλίες με την Royal Philharmonic του Λονδίνου, με την Ορχήστρα της l’Academia Santa Cecilia της Ρώμης), Armin Jordan (Die Zauberflöte του Mozart, το Requiem του Verdi), Horst Stein (Cavalleria rusticana του Mascagni, I Pagliacci του Leoncavallo, Die Meistersinger του Wagner), Friedemann Layer (Fidelio του Beethoven, Tristan und Isolde και Parsifal του Wagner), Riccardo Muti (Nabucco και Falstaff του Verdi, Le Nozze di Figaro του Mozart). Επίσης συνόδεψε διάσημους καλλιτέχνες όπως τους Montserrat Caballé, Barbara Hendricks, Marcello Alvarez, Juan Diego Florez, Edita Gruberova, Gidon Kremer, David Garrett, Maurice André, Michel Portal, κ.λπ. σε πολυάριθμα θέατρα όπερας. Μεταξύ των άλλων στο Grand Théâtre της Γενεύης στην Opéra της Ζυρίχης, στην Deutsche Oper Βερολίνου, στην Staatsoper της Στουτγάρδης, στο Covent Garden του Λονδίνου,  στο Capitole της Τουλούζης, στην Opéra Comédie του Μονπελιέ, στην Opéra της Μασσαλίας, στην Opéra National του Παρισιού, στη Monnaie των Βρυξελλών, στη  Scala του Μιλάνου, στο Teatro Communale της Μπολόνιας, στην Opera της Ρώμης και επίσης στην Ελλάδα (Ηρώδειο) και τη Κίνα.
Ο Yves Senn υπήρξε ο πρώτος καλεσμένος Μαέστρος  της  Όπερας του Riga στη Λεττονία (έχει διευθύνει πάνω από 20 όπερες) από 1999 ως 2002. Υπήρξε Γενικός Διευθυντής του Festival της Arles στη Νότια Γαλλία από 1998 ως 2003. Υπήρξε Διευθυντής του Théâtre Les Salons στη Γενεύη Ελβετία από 2008 ως 2009.
Είναι διευθυντής του Théâtre de Colombier στην Ελβετία από το 2000 και ειδικός συνεργάτης της ΔΟΕ (Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής) για τα «cultural events».
Το 1985, δημιούργησε τη L’avant-scène opéra, ένα πειραματικό θέατρο για λυρικούς τραγουδιστές (Επαγγελματικός θίασος & Ακαδημία) που εδρεύει στο Colombier και προτείνει κάθε σαιζόν πολυάριθμες νέες παραγωγές.
Έχει επίσης, γράψει πάνω από δεκαπέντε θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν στην Ελβετία και Γαλλία, πολυάριθμα διηγήματα, αρκετά κομμάτια μουσικής δωματίου, γαλλικά τραγούδια, πέντε όπερες, όλες παρουσιασμένες, δυο εκ των οποίων παρουσιάστηκαν σε περιοδεία στην Ελβετία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα.
Για της δημιουργίες του, βραβεύτηκε με: το Prix Radio-France 2008, το Prix de la Radio Suisse Romande 2009, το Prix culturel de la Communauté Européenne pour le spectacle « Parade » (Bruxelles 2010).
Για την όπερα Il Bacio di Leonora, Το Φιλί της Λεονόρας, κέρδισε το βραβείο Prix BCN Culture 2010.

Ο θίασος L’avant-scène opéra με τη πρότασή του για το 2011-12 και την παράσταση IL Bacio di Leonora/ Το Φιλί της Λεονόρας υπηρετεί δυο στόχους που είναι σημαντικοί για αυτόν: πρώτο να ενώνει διάφορα είδη παραστατικών τεχνών (μουσική, θέατρο, χορός), και δεύτερο να δημιουργήσει ένα έργο που να ασχολείται με τον άνθρωπο μέσα από τα συναισθήματά του.

IL Bacio di Leonora/ Το Φιλί της Λεονόρας
Συντελεστές
Δημιουργία κειμένου και μουσικής                        Yves Senn
Σκηνογραφία                                                 Xavier Hool
Φωτισμός                                                       Alain Micallef
Κοστούμια                                                      Elodie Cino
Μακιγιάζ                                                        Faustine de Montmollin
Μουσική προετοιμασία                                Sylvain Jaccard
Σκηνοθεσία                                                    Yves Senn
Χορογραφία                                                  Jean-Claude Pellaton

Διανομή:
Floriane Iseli, Pierre Pantillon, Maïté Renaud, Léonard Schneider, Sophie Vuilleumier,  Céline Vicario, Corine Wyder , Noémie Stauffer, Daniel Reumiller, Yves Senn, Charles Brunner, Solange Platz-Erard, Jérôme Ricca, Alexandre de Marco, κ.α.
Συνολικά συμμετέχουν 30 ερμηνευτές (σολίστ τραγουδιού, χορωδοί, χορευτές, ηθοποιοί)  και 7μελής Ορχήστρα
                       
Τετάρτη 18 & Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012, στις 21:00
Il Bacio di Leonora/Το Φιλί της Λεονόρας
Όπερα, έργο του Yves Senn
Πρόταση της L’avant-scène opéra, 2011-12
Αίθουσα: Θέατρο
Διάρκεια: 80΄ (χωρίς διάλειμμα)
Εισιτήρια: 10€, ενιαίο


Με την Αιγίδα


Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα 177 78,  τηλ. 210 3418 550,  φαξ.  210 3418 570
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr

Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία του Ιδρύματος (Πειραιώς 206, Ταύρος)
Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και τα απογεύματα μία ώρα πριν την παράσταση
Αγορά με πιστωτική κάρτα: 210 3418579, Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος
www.mcf.gr

Εισιτήρια προπωλούνται και σε όλα τα καταστήματα PUBLIC

Υποστηρικτές Ιδρύματος Μ. Κακογιάννης
PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. Where value begins
Dogkas Wines
Konstantinos
Playground Productions

Χορηγοί  Επικοινωνίας Ιδρύματος Μ. Κακογιάννης
ΤΑ ΝΕΑ               METROPOLIS              Το Ποντίκι
Αθήνα 9,84          BHMA FM 99.5            Ως 3
e-go.gr,               ελculture.gr                  clickatlife.gr       
culturenow.gr    mediasoup.gr               monopoli.gr       in2life.gr

Δωρεάν στάθμευση στο εμπορικό κέντρο athensheart
Οι  θεατές των παραστάσεων του ΙΜΚ δικαιούνται δωρεάν στάθμευση στο parking του εμπορικού κέντρου, athensheart (Πειραιώς 180, κόμβος Χαμοστέρνας), με την επίδειξη του εισιτηρίου της  παράστασης εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα  θέσεων, με ώρα παραλαβής του οχήματος έως 23:50, εκτός Κυριακής.

Γραφείο Τύπου ΙΜΚ:  Χαρά Πετρούνια
 210 52 44 648, 6972 710 991, e-mail: x-petrouyia@ath.forthnet.gr