Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Γιώργος Δαμηλακος:ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣήμερα οι πολίτες απαιτούν από τους Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης
ουσιαστικότερο ρόλο προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των αναγκών της Τοπικής κοινωνίας.
Ένας σύγχρονος ΟΤΑ δεν πρέπει να δραστηριοποιείται μόνο στους γνωστούς παραδοσιακούς τομείς, αλλά και σε νέους τομείς όπως η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση στη περιοχή τους, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση των υποδομών ,η αναβάθμιση ποιότητας ζωής ,η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών σε τομείς όπως ο αθλητισμός και οι πολιτιστικές δραστηριότητες.

Είναι όμως προφανές ότι για να ανταποκριθεί η αυτοδιοίκηση στο νέο αυτό ρόλο που επιβάλλει η κοινωνία, χρειάζονται πρόσθετοι πόροι που δεν μπορούν κατά κανόνα να καλυφθούν μόνο από τις Εθνικές και Κοινοτικές επιχορηγήσεις και τα έσοδα του προϋπολογισμού των Δήμων.

Προκύπτει επομένως η ανάγκη προσφυγής σε άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως είναι οι συμπράξεις ιδιωτικού-δημοσίου τομέα.

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ. νόμος 3389/05) είναι μορφές συνεργασίας των Δημοσίων Φορέων μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, που αποσκοπούν στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη χρηματοδότηση και διαχείριση δημόσιων έργων υποδομής και στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Η βασική επιχειρηματολογία για την υλοποίηση έργων μέσω ΣΔΙΤ είναι η μερική αδυναμία δημόσιας χρηματοδότησης έργων αυτής της μορφής και η αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων της αγοράς.

Επιπλέον η ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διαχείρισης, απαιτεί την αξιοποίηση σοβαρών ιδιωτικών σχημάτων συνεργασίας.
Παράλληλα, η αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και πολιτικών ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά στη διοίκηση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιεί ή/και απελευθερώνει σημαντικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν συμπληρωματικά, το μεγάλο εύρος έργων υποδομής, σε άλλους τομείς, που καλείται να υλοποιήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συνεπώς, για την βιώσιμη αλλά και αποτελεσματική υλοποίηση και λειτουργία έργων αυτής της μορφής, τόσο όσον αφορά την βιωσιμότητα των ως επένδυση όσο και την ικανοποίηση του πολίτη, θα πρέπει να εξεταστούν όλοι οι παράγοντες σε τεχνικό, θεσμικό και οικονομικό επίπεδο, στην βάση των αρχών της αειφορίας και της κοινωνικής παροχής προς τους δημότες.

Στα άμεσα και έμμεσα κοινωνικά οφέλη με έμφαση στην εξυπηρέτηση του
πολίτη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, θα πρέπει να εξετάζονται με προσέγγιση ενός μεθοδολογικού πλαισίου οικονομικών αποτιμήσεων και
παραμέτρων.
Το σύνολο αυτών των παραμέτρων επιδρά στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση και την εξελίσσει σε Οικονομική Ανάλυση με στόχο την συνολική αξιολόγηση σε λογική Κόστους- Οφέλους.
Στον τομέα αυτό οφέλη μπορεί να είναι:
1. Η παροχή υπηρεσιών ποιότητας
2. Η κοινωνική προσφορά σε ειδικές ομάδες χρηστών (μαθητές, σχολεία, ΑΜΕΑ, άνεργοι, κλπ)
3. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου προς πολίτες και φορείς άλλων περιοχών
4. Η ενίσχυση διαδημοτικών σχέσεων και η ενίσχυση διεθνών σχέσεων
(ιδιαίτερα για συνδυασμένη χρήση με τουριστικές υπηρεσίες) .

Η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και η αξιόπιστη λειτουργία ενός έργου με ΣΔΙΤ, αποτιμά με σύγκριση στοιχείων, την ωφέλεια του Δήμου και των πολιτών του, πέραν των καθιερωμένων πρακτικών και μεθοδολογίας κόστους- οφέλους. Συνιστάται δε στα εξής:
1. Να παρατίθενται συγκριτικά σενάρια, με χρήση χρηματοοικονομικών πινάκων όπου π.χ. συγκρίνονται οι δαπάνες χωρίς την λειτουργία ΣΔΙΤ, με τις σχετικές μέσες τιμές χρέωσης μέσω ΣΔΙΤ και να προκύπτουν οι ωφέλειες ή τα επιπλέον κόστη.
2. Να παρατίθενται στοιχεία κοινωνικής προσφοράς υπηρεσιών σε ομάδες
χρηστών του Δήμου
3. Να παρατίθενται στοιχεία για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής λόγω της λειτουργίας του έργου
4. Να παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία εξοικονόμησης πόρων λόγω της ΣΔΙΤ, της κατασκευής του έργου με ιδιωτικά κεφάλαια και της διάθεσης των
εξοικονομούμενων δημόσιων πόρων σε ισοδύναμα έργα υποδομών, όπως αστικές αναπλάσεις, μεταφορές κλπ, με ποσοτικοποιημένη προσέγγιση στοιχείων π.χ. τετραγωνικά μέτρα πλατειών, m2 κοινωφελών κτιρίων.
5. Να παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη συνολική απασχόληση σε συνδυασμό με την εκτέλεση μεγαλύτερου αριθμού έργων λόγω της μεγαλύτερης διάθεσης πόρων κλπ.

Εκτιμάται ότι τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των
δεδομένων του υπό εξέταση έργου ΣΔΙΤ και την ουσιαστική προσέγγιση από την πλευρά του κόστους ή οφέλους για το Δήμο.
Η συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο βήμα στην επιλογή της ΣΔΙΤ ή όχι, σε μια διαδικασία αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων με πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και αρκετά ποσοτικά δεδομένα.

Η επικοινωνιακή πολιτική είναι ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας σε
έργα ΣΔΙΤ, πολύ περισσότερο, για τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η σημερινή δυσμενής οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων Δήμων και η αποδοτικότητα των υπηρεσιών τους, καθιστά επιφυλακτική την στάση ενδιαφερόμενων ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις στο χώρο των έργων αυτής της κατηγορίας.
Συνεπώς η επικοινωνιακή πολιτική θα πρέπει να έχει δύο σαφείς στόχους:
1. Την προσέλκυση επενδυτών, ώστε να επιτευχθούν βιώσιμες και δυναμικές
επενδύσεις, και
2. Την δημιουργία νέας αντίληψης από τους καταναλωτές, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Ως κοινός τόπος της συζήτησης και των προσπαθειών, της αυτοδιοίκησης για εξεύρεση νέων μορφών και συνεργασιών για την Τοπική Ανάπτυξη, σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους στις τοπικές κοινωνίες.
Οι ΣΔΙΤ δεν αποτελούν πανάκεια, αλλά θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, προκειμένου να καλυφθεί η δημοσιονομική ανεπάρκεια. Είναι μια ευκαιρία για τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών με στόχο την ικανοποίηση της περιμετρικής τοπικής ανάπτυξης και των Δημοτών.
Ο Ν.3389/2005 παρέχει τη δυνατότητα να κατασκευαστούν καινούργια έργα υποδομής με στόχο την εξυπηρέτηση των Δημοτών, χωρίς να μετακυλύετε το κόστος αυτού στην ήδη ασθμαίνουσα κοινωνία, με την κατανομή της δαπάνης σε μια χρονική περίοδο 20 έως 30 ετών.
Οι συμπράξεις δεν απειλούν το δημόσιο χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης, αλλά αντίθετα τον βελτιώνουν και τον εκσυγχρονίζουν.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενισχύεται οικονομικά από τον Ιδιωτικό Τομέα, έστω και εν είδει μακροχρόνιου δανεισμού, με στόχο οι πολίτες να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα σύγχρονο και φιλικό προς αυτούς περιβάλλον.


https://www.facebook.com/damilakosg 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩN ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ- ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2012-2013 ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-09-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00-21:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6937262979.


Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ» ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ         Στην τοποθέτηση της η Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου-Ταύρου «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!» κατά την συζήτηση για τον Επιχειρησιακό  Σχεδιασμό Α΄φαση είχε εκφράσει την αντίθεσή της αφού αυτός δεν εξέφραζε ένα καθαρό όραμα και στίγμα για την πραγματικότητα του Δήμου μας, αλλά με την υπαγορευμένη μεθοδολογία από το ΥΠΕΣ εξομοίωνε ισοπεδωτικά ως προς τα αναπτυξιακά τους χαρακτηριστικά  όλους τους Δήμους υπονομεύοντας  τα όποια στοιχεία Δημοκρατικού Προγραμματισμού υπονοούσε η ακολουθούμενη διαδικασία.  Είχε μάλιστα διατυπώσει και συγκεκριμένες παρατηρήσεις.
        Όμως τόσο ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός που συζητήσαμε όσο και η εξειδίκευση του, ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός που σήμερα συζητάμε, μπορεί να είναι  εντός τόπου, όσον αφορά τον γεωγραφικό προσδιορισμό των προς ανάπτυξη έργων ,αλλά απολύτως εκτός τόπου και χρόνου, με την έννοια ότι δεν αναμετριέται με τη συγκυρία που έχει διαμορφωθεί και έχει πάρει διαστάσεις κοινωνικής καταστροφής για τους ¨από κάτω¨, δηλαδή τους μισθωτούς, άνεργους, συνταξιούχους, νεολαία, αυτοαπασχολούμενους. Η ουσία των προτεινόμενων έργων βρίσκεται πέρα και μακριά από τις οξυμένες κοινωνικές ανάγκες της συγκυρίας
Στην ετήσια έκθεσή του για την ελληνική οικονομία το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ που δόθηκε μόλις πριν λίγες ημέρες στη δημοσιότητα προβλέπει εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, που θα φθάσει σε πραγματικά επίπεδα το 34% μέσα στο 2013, σωρευτική ύφεση η οποία από το 2008 έχει φθάσει το 22%, δραματική μείωση του ΑΕΠ, κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και ταχεία οπισθοδρόμηση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών και των συνταξιούχων στα μέσα της δεκαετίας του '70. Η ελληνική οικονομία αν δεν απαλλαγεί από το Μνημόνιο, θα συνεχίσει σε υφεσιακούς ρυθμούς τουλάχιστον μέχρι το 2016, ενώ η όποια ανάπτυξη έρθει αργότερα, θα συνοδεύεται από υψηλότατη ανεργία που δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθεί νωρίτερα από το 2020. "Η εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή η μείωση μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δαπανών που επιβλήθηκε από την τρόικα τα τελευταία δυόμισι χρόνια, έφερε πρωτόγνωρη απαξίωση του παραγωγικού εργατικού δυναμικού και, αν συνεχιστεί, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναστραφεί η κατάσταση" εκτιμά το ΙΝΕ 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα 424.000 οικογένειες στη χώρα κάποιες από αυτές στον δήμο μας, ιδιαίτερα στην δημοτική κοινότητα του Ταύρου, δεν έχουν καθόλου εισόδημα, αφού κανένα από τα ενήλικα μέλη τους δεν εργάζεται! Το βασικό επιχείρημα της τρόικας, σύμφωνα με το οποίο η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (-8%) θα οδηγούσε σε αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, κατέρρευσε πανηγυρικά, καθώς η ανεργία διπλασιάστηκε την τελευταία διετία (επίσημα στο 24%), η ύφεση παρατάθηκε και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 50%!                                                                                                                                         Η καθίζηση του βιοτικού επιπέδου των μισθωτών και των συνταξιούχων έχει πέσει κατά 50% σε σχέση με τα επίπεδα του 2008. Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και άνεργοι (η πλειονότητα των οποίων δεν λαμβάνει ούτε το πενιχρό επίδομα των 360 ευρώ) αντιμετωπίζουν, πέρα από τις οδυνηρές οριζόντιες μειώσεις, σημαντικές αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής, όπως και ανατιμήσεις στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, με αποτέλεσμα η πτώση της ζήτησης να καταγράφει ρεκόρ (-25%) που συναντάται μόνο σε εμπόλεμες περιόδους! 
Με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις  το 2025 οι οικονομικοί δείκτες αναμένεται να επανέλθουν σε αυτούς του 2008.                                                                                                                                     
Τα τελευταία στοιχεία του Υπ. Οικονομικών που  δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι αποκαλυπτικά. Τουλάχιστον 910.000 Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν είτε μερικώς, είτε στο σύνολο, έστω και μία δόση του φόρου εισοδήματος! Μιλάμε δηλαδή για πλήρη κοινωνική χρεοκοπία.
                                                
Η ουσία των προτεινόμενων έργων που μας έρχονται προς συζήτηση σήμερα, βρίσκονται πέρα και μακριά από τις οξυμένες κοινωνικές ανάγκες της συγκυρίας

Αναδεικνύεται λόγω της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, πρώτιστο μέλημα η ανάγκη χρηματοδότησης των κοινωνικών πολιτικών και παρεμβάσεων μεταξύ των άλλων στα σοβαρότατα προβλήματα της κοινωνικής πρόνοιας και υγείας. Ιδιαίτερα σήμερα που βιώνουμε την πλήρη εγκατάλειψη αυτών των κρίσιμων δομών και την προσπάθεια που γίνεται για την απαξίωση τους και το πέρασμα των πιο κερδοφόρων τομέων τους στους κερδοσκόπους και την οικονομική ελίτ. Χαρακτηριστικά και τρανταχτά παραδείγματα η πλήρης υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας, ο στραγγαλισμός των νοσοκομειακών μονάδων, η πληρωμή από τους ασφαλισμένους των φαρμάκων τους και πάει λέγοντας.
Αν λοιπόν δούμε τον Επιχειρησιακό και Οικονομικό Προγραμματισμό και κατά πόσο αυτός είναι εναρμονισμένος με τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση, άρα και τι καθήκοντα, δράσεις, παρεμβάσεις απαιτούνται να ξεδιπλωθούν για τα προβλήματα που σήμερα απασχολούν την ελληνική κοινωνία θα παρατηρήσουμε ότι είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με τα διαδραματιζόμενα στην αληθινή ζωή.

Διατηρούμε όμως σοβαρές αμφιβολίες στο κατά πόσο θα ολοκληρωθεί ακόμη και αυτός ο καταγραφόμενος προγραμματισμός που προτείνεται, όταν τα κονδύλια που διατίθενται είναι στην κυριολεξία ελάχιστα και στον αέρα, αφού περικόπτονται βίαια οι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να υλοποιηθούν οι εντολές των τροϊκανών. Οι νέες περικοπές πόρων ανέρχονται σε 29%, ενώ τα τρία μνημονιακά χρόνια οι ΚΑΠ έχουν μειωθεί κατά 60% και η ΣΑΤΑ κατά 50%. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για το σταμάτημα της ροής χρημάτων στον Προϋπολογισμό του Δήμου από τον κρατικό κορβανά λόγω της μνημονιακής ύφεσης και των προγραμμάτων άγριας λιτότητας είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο.

Ήδη Δήμοι  έχουν χρεοκοπήσει, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πληρώσουν μισθούς, λειτουργικές δαπάνες και τρέχοντα καθημερινά έξοδα και μετά από 2 – 3 μήνες όλοι οι Δήμοι της χώρας θα οδηγηθούν σε στάση πληρωμών και διακοπή παροχής των πιο κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, που αφορούν σε ευρύτατα λαϊκά στρώματα τα οποία εξαθλιώνονται από την κυβερνητική πολιτική.
Υπηρεσίες όπως σχολικές επιτροπές, μεταφορές μαθητών, βρεφονηπιακοί σταθμοί, δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, προνοιακές παροχές, καθαριότητα, δημοτικά έργα, περιβάλλον, πολιτισμός, αθλητισμός, καθώς και οι απολύτως αναγκαίοι σήμερα θεσμοί κοινωνικής αλληλεγγύης παύουν να λειτουργούν.
Απέχουμε πολύ από αυτή την κατάσταση ως Δήμος;
     Η Πρωτοβάθμια ΤΑ ξεκίνησε  γύρο αγωνιστικών κινητοποιήσεων προκειμένου να σταθεί όρθια, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των πολιτών της. Φαίνεται ότι κατά βάθος οι ιθύνοντες κατανοούν τα προβλήματα άσχετα αν δεν τα παραδέχονται.
Σημειώνουμε το γεγονός πως διαδικαστικά η συζήτηση γίνεται στο μέσον της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, τυπολογικά και ουσιαστικά καθ υπόδειξη του ΥΠΕΣ, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία, χωρίς διασύνδεση με ένα  Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο που δεν υπάρχει.

Δεν μιλάμε για Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κωδικοποίηση συνεχιζόμενων και μη αξιολογούμενων έργων - μερικών και από την προηγούμενη δεκαετία - , απλά ενταγμένων – μερικά και με το «ζόρι» ως προς το περιεχόμενό τους (παραλία) – σε καθορισμένους άξονες, και λίγων νέων έργων , όλων ασύνδετων όμως μεταξύ τους και χωρίς να δίνουν ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό στίγμα.  Σημειώνουμε  το γεγονός πως τα περισσότερα έργα είναι με κατ΄ εκτίμηση προϋπολογισμό και μερικά με μηδενικό, αλλά κυρίως το γεγονός πως όλα τα έργα είναι κυριολεκτικά στον αέρα  και σε χρηματοδοτικό κενό στις σημερινές μνημονιακές συνθήκες. Το κυριότερο, η ουσία των προτεινόμενων έργων βρίσκεται πέρα και μακριά από τις οξυμένες κοινωνικές ανάγκες της συγκυρίας

Η Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου- Ταύρου «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!» πιστεύει ότι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός δεν αναμετριέται με τα βασικά ερωτήματα που προσπαθήσαμε να θέσουμε. Απλώς προσπαθεί να διαχειριστεί την τρέχουσα κατάσταση ακολουθώντας την πεπατημένη.

Η νέα κατάσταση επιβάλλει και νέα καθήκοντα. Καθήκοντα που αποκτούν επιτακτική ανάγκη λόγω της πρωτοφανούς επίθεσης που δέχεται ο λαός μας και οι εργαζόμενοι προκειμένου να ικανοποιηθούν τα επιχειρηματικά και ολιγαρχικά σχέδια και επιδιώξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Καθήκοντα που απορρέουν από την  επίθεση που συντελείται και στο περιβάλλον το οποίο αντιμετωπίζεται και αυτό ως νέα πηγή κέρδους. Οι Αυτοδιοικητικές δομές οφείλουν να σταθούν με ότι εργαλείο διαθέτουν δίπλα στους εργαζόμενους, τους αγώνες τους και τα αιτήματα τους.
       Αυτό που απαιτείται  είναι να υπάρξει τομή, να γίνει η αξιολόγηση ώστε τολμηρά, ριζοσπαστικά, να διαμορφωθεί ένα Πρόγραμμα το οποίο σαφώς και θα απαιτεί κονδύλια, οικονομική ενίσχυση, εγρήγορση και συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού, των πόρων που υπάρχουν για μια διαφορετική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τις ανάγκες της κερδοφορίας των διαφόρων μερίδων του Κεφαλαίου. Με άλλες αξίες, με άλλη περπατησιά.
        Η σημερινή πλειοψηφία οφείλει να αντιληφθεί την νέα πραγματικότητα.
Να λάβει υπόψη της τις νέες εκρηκτικές κοινωνικές ανάγκες των πολιτών, τις επιτακτικές πρωτοβουλίες και δράσεις για την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος .Να πάψει να λειτουργεί με διαχειριστική λογική αλλά να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός μαζικού δημοτικού κινήματος .
Αυτοί θεωρούμε πως πρέπει να είναι οι άξονες σύνταξης ενός πραγματικά αναπτυξιακού επιχειρηματικού προγράμματος του δήμου. Κάτι τέτοιο δε διαπνέει το συγκεκριμένο πρόγραμμα που καλούμαστε να ψηφίσουμε. Η ψήφος μας είναι αρνητική. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να ακούσει την κοινωνία και να θέσει τις προτεραιότητες εκείνες που στηρίζουν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον ίδιο το θεσμό της ΤΑ.

Για τη Γραμματεία της «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ»

Σωπάκης Γρηγόρης –Δημ.Σύμβουλος


ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Δήμος Μοσχάτου -Ταύρου:Δελτίο Τύπου:Nέο καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγκρίθηκε για τον Δήμο μας:Eνεργειακή αναβάθμιση για σχολικές μονάδες.

Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης:Δευτέρα 1/10, Τρίτη 2/10 και κάθε Τετάρτη του Οκτωβρίου, στις 21:30-ΕΡΩΣ ΘΝΗΤΩΝ, ΑΘΑΝΑΤΟΣ Μια μουσική παράσταση για τον έρωτα Κείμενα: Άννα Παπαμάρκου, Στέφανος Γανωτής, Μουσαίος και Πλάτων Σκηνοθεσία: Μαριάννα Λαμπίρη
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΥΘΟΙ περασμένοι σε μια κόκκινη κλωστή από μουσικές, τραγούδια και απόκοσμους ήχους μάς ταξιδεύουν στον πυρήνα της καρδιάς μας.
Ο Πλάτωνας στο «Συμπόσιό” του παραθέτει το «μύθο των ψυχών» υποστηρίζοντας ότι ο λόγος που ερωτευόμαστε είναι η εναγώνια αναζήτηση της επαναφοράς στην αρχική μας κατάσταση, αυτή της πληρότητας …
Αναζητήσαμε…
Συναντήσαμε ελάφια, νεράιδες, μυθικούς άρχοντες και τέλος την Ηρώ και τον Λέανδρο.
 Τα όνειρα, οι προσδοκίες, η προσμονή, η απόγνωση, το γέλιο, το κλάμα, όλες οι αντιφάσεις του έρωτα, είναι τα μυστικά υλικά - οι ουσίες των ηρώων - όπου σα θάλασσα κολυμπήσαμε και ανασύραμε τούτη την παράσταση…
Ποιος είσαι εσύ ποιος είμαι εγώ
Τα σύνορα χαθήκαν
Συντελεστές
Κείμενα:                      Άννα Παπαμάρκου, Στέφανος Γανωτής,
Μουσαίος και Πλάτων
Σκηνοθεσία:                Μαριάννα Λαμπίρη
Μουσική Σύνθεση:     Πέτρος Ξουραφάς
Σκηνογραφία:              Δημήτρης Πολυχρονιάδης
Ενδυματολογία:          Ιωάννα  Τιμοθεάδου
Φωτισμοί:                   Ελευθερία Ντεκώ
Σχέδιο Αφίσας:            Ηλιάνα Σκουλάκη
Φωτογραφία:              Χρήστος Ηλιάδης
Β. σκηνοθέτη:                         Σοφία Νικολαΐδη
Ματίνα Κωνσταντινίδου
Απόδοση Μουσαίου και Πλάτωνα:  Άννα Παπαμάρκου

Ερμηνεύουν:
η ηθοποιός                 Άννα Παπαμάρκου
και οι μουσικοί:           Πέτρος Ξουραφάς (πιάνο)
Τιγκράν Σαργκισιάν (παραδοσιακά ξύλινα πνευστά)
Αλέξης Κώστας (κρουστά)
Παραγωγή:                  “Λώτινος Ήλιος”

ΕΡΩΣ ΘΝΗΤΩΝ, ΑΘΑΝΑΤΟΣ
Μια μουσική παράσταση για τον έρωτα
Κείμενα: Άννα Παπαμάρκου, Στέφανος Γανωτής, Μουσαίος και Πλάτων
Σκηνοθεσία: Μαριάννα Λαμπίρη
1, 2, 3, 10, 17, 24 και 31 Οκτωβρίου, στις 21:30
Διάρκεια: 60΄
Αίθουσα: Black Box
Τιμή εισιτηρίων:  10€ ενιαίο

*******
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα 177 78,  τηλ. 210 3418 550,  φαξ.  210 3418 570
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr

Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία του Ιδρύματος (Πειραιώς 206, Ταύρος)
Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και τα απογεύματα μία ώρα πριν την παράσταση
Αγορά με πιστωτική κάρτα: 210 3418579, Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος
www.mcf.gr

Εισιτήρια προπωλούνται και σε όλα τα καταστήματα PUBLIC  εκτός από εκείνα στις περιοχές: Αιγάλεω, Ν. Ερυθραία, Αγία Παρασκευή.

Υποστηρικτές Ιδρύματος Μ. Κακογιάννης
PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. Where value begins
Dogkas Wines
Konstantinos
Playground Productions

Χορηγοί  Επικοινωνίας Ιδρύματος Μ. Κακογιάννης
ΤΑ ΝΕΑ               METROPOLIS              Το Ποντίκι
Αθήνα 9,84          BHMA FM 99.5            Ως 3
e-go.gr,               ελculture.gr                  clickatlife.gr       
culturenow.gr    mediasoup.gr               monopoli.gr       in2life.gr

Δωρεάν στάθμευση στο εμπορικό κέντρο athensheart
Οι  θεατές των παραστάσεων του ΙΜΚ δικαιούνται δωρεάν στάθμευση στο parking του εμπορικού κέντρου, athensheart (Πειραιώς 180, κόμβος Χαμοστέρνας), με την επίδειξη του εισιτηρίου της  παράστασης εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα  θέσεων, με ώρα παραλαβής του οχήματος έως 23:50, εκτός Κυριακής.

Γραφείο Τύπου ΙΜΚ:  Χαρά Πετρούνια
6972 710 991, e-mail: x-petrouyia@ath.forthnet.gr

Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης:Οκτώβριος 2012 - Το Πρόγραμμα Συμπληρωμένο


Θεατρικές Παραστάσεις
·         1, 2, 3, 10, 17, 24 και 31 Οκτωβρίου, στις 21:30
ΕΡΩΣ ΘΝΗΤΩΝ, ΑΘΑΝΑΤΟΣ
Μια μουσική παράσταση για τον έρωτα
Κείμενα: Άννα Παπαμάρκου, Στέφανος Γανωτής, Μουσαίος και Πλάτων
Σκηνοθεσία: Μαριάννα Λαμπίρη

·         Παρασκευή  5, Σάββατο 6 και Κυριακή 7  Οκτωβρίου, στις 21:00
STAND-UP ECONOMY:  Ο Οικονομο-(μονό)λογος
Σύνθεση- Σκηνοθεσία- Παρουσίαση: Νίκος Αρβανίτης
μια ιδιότροπη αφήγηση για την οικονομική κρίση

·         Τρίτη  9 και Τετάρτη 10  Οκτωβρίου, στις 21:00
copy paste
Δύο παράλληλοι μονόλογοι στη σύγχρονη Αθήνα.
Σκηνοθεσία:  Νίκος Μήτσας

·         Παρασκευή 12 Οκτωβρίου  έως Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012
Venison «The Helter Skelter Company»
σκηνοθεσία: Θάνος Παπακωνσταντίνου         
Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21.30

·         Παρασκευή  26 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ του Φραντς Κάφκα
Σημείο Μηδέν
μετάφραση - σκηνοθεσία Σάββας Στρούμπος
Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 21:30


συνεχίζεται:
·         Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012, στις 21:30
Lautréamont - Maldoror Eγκώμιο Mιας Mεταμόρφωσης
Μια δεύτερη εκδοχή της παράστασης της Bijoux de Kant
πάνω στα « 6 Άσματα του Μαλντορόρ» του Κόμη του Λωτρεαμόν
η οποία πλαισιώνεται και από την  Έκθεση: 7th song (for Maldoror)
με τη συμμετοχή 10 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών

 για Παιδιά
·         από Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012 και... κάθε Κυριακή στις 12.30, με διαφορετικά παραμύθια (εκτός από 28.10)
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
"τα παραμύθια των Grimm και τα ελληνικά αδερφάκια τους"
με την παραμυθού Σάσα  Βούλγαρη

·         20 Οκτωβρίου 2012, 11:00-14:00
"Και έφαγαν αυτοί καλύτερα..."

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, που γιορτάζεται στις 16 Οκτωβρίου, το free press για γονείς Τaλκ και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να συζητήσουν και να ενημερωθούν για τον παιδικό υποσιτισμό και για θέματα διατροφής, να παίξουν, να ζωγραφίσουν, να ακούσουν παραμύθια, αλλά και να ανταλλάξουν το κολατσιό τους σε ένα μεγάλο food swap πικνίκ. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν  γνωστοί παιδαγωγοί, καλλιτέχνες, συγγραφείς, γιατροί, διατροφολόγοι και σεφ.
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. 
Στο χώρο θα λειτουργεί και έκθεση παιδικής ζωγραφικής. 

Παραστάσεις Χορού
·         Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012, στις 21:00
IN DEEP END
Τρεις συμπληρωματικές χορογραφικές “ματιές”
στο εξουσιαστικό “παιχνίδι” της χειραγώγησης
της Έλενας Χριστοδουλίδου

·         Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012, στις 21:00
Rear-Guards
της Στεφανίας Μυλωνά

Κινηματογράφος
·         18-24 Οκτωβρίου 2012
7 Ιστορίες από το Ισραήλ
Εβδομάδα Ισραηλινού Κινηματογράφου στο ΙΜΚ

·         Παρασκευή 26 έως  Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 το Be there!
γιορτάζει το animation
Παγκόσμια Ημέρα Animation
 Be there! Corfu Animation Festival 
εκπαιδευτικά σεμινάρια για μαθητές όλων των σχολικών τάξεων, workshops για επαγγελματίες και προβολές των Best of  του 2012


Έκθεση
·         Τετάρτη 17 Οκτωβρίου έως Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012
Εικαστικές Αναλογίες ενός Κινηματογραφικού Θρύλου
Φοριέται η Κινηματογραφική Τέχνη;
Εγκαίνια: Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012, στις 19:00

Οι Έλληνες Μπορούν! Μια Εκστρατεία για την Ελλάδα
·         Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, στις 20:30
Η αμβροσία είναι Ελληνική εφεύρεση: 
Best food in the world – Η Ελληνική διατροφή

Διημερίδα και Έκθεση για το Μπουζούκι
·         Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012,  12:00μ. έως  19:00
·         Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012, 16:00 έως  20:00

·         Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012, στις 20:30
Συναυλία: Μουσικό σύνολο μπουζουκιών ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ

Σεμινάρια
·         16 Οκτωβρίου 2012 - 28 Ιουνίου 2013
ΠΑΡΑ – ΜΥΘΕΟΜΑΙ
ΤΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Με την ψυχοπαιδαγωγό – παραμυθού Σάσα Βούλγαρη

·         Οκτώβριος 2012 - Μάιος 2013
Beverly Hills Playhouse Los Angeles - Athens [Εργαστήριο/ Σεμινάριο Υποκριτικής] ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ MILTON KATSELAS
Orientation & Intermediate/ Advanced Acting Classes - Εκπαιδεύοντας ηθοποιούς για μια διεθνή καριέρα

·         από 25 Οκτωβρίου 2012
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΑΜΕΤ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ»
Διδάσκουν: Κορίνα Χρυσάιδου, Γιώργος Χαρατζάς

·         Νοέμβριος 2012- Ιανουάριος 2013
Χορογραφικό εργαστήριο:
Beyond Style, με την Στεφανία Μυλωνά

************************
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα 177 78,  τηλ. 210 3418 550,  φαξ.  210 3418 570
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr

Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία του Ιδρύματος (Πειραιώς 206, Ταύρος)
Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και τα απογεύματα μία ώρα πριν την παράσταση
Αγορά με πιστωτική κάρτα: 210 3418579, Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος
www.mcf.gr

Εισιτήρια προπωλούνται και σε όλα τα καταστήματα PUBLIC  εκτός από εκείνα στις περιοχές: Αιγάλεω, Ν. Ερυθραία, Αγία Παρασκευή.

Υποστηρικτές Ιδρύματος Μ. Κακογιάννης
PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. Where value begins
Dogkas Wines
Konstantinos
Playground Productions

Χορηγοί  Επικοινωνίας Ιδρύματος Μ. Κακογιάννης
ΤΑ ΝΕΑ               METROPOLIS              Το Ποντίκι
Αθήνα 9,84          BHMA FM 99.5            Ως 3
e-go.gr,               ελculture.gr                  clickatlife.gr       
culturenow.gr    mediasoup.gr               monopoli.gr       in2life.gr

Δωρεάν στάθμευση στο εμπορικό κέντρο athensheart
Οι  θεατές των παραστάσεων του ΙΜΚ δικαιούνται δωρεάν στάθμευση στο parking του εμπορικού κέντρου, athensheart (Πειραιώς 180, κόμβος Χαμοστέρνας), με την επίδειξη του εισιτηρίου της  παράστασης εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα  θέσεων, με ώρα παραλαβής του οχήματος έως 23:50, εκτός Κυριακής.

Γραφείο Τύπου ΙΜΚ:  Χαρά Πετρούνια
6972 710 991, e-mail: x-petrouyia@ath.forthnet.gr